चिमटी

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
18485

18485

Aven

TWEEZER FLAT 3.54"

स्टक मा: ३५,६८२

$3.36300

18482

18482

Aven

TWEEZER POINTED 4.33"

स्टक मा: २७,९०६

$4.30000

18069USA

18069USA

Aven

TWEEZER POINTED FINE 6 4.72"

स्टक मा: १९,३१०

$7.25000

18415

18415

Aven

TWEEZER POINTED 6.50"

स्टक मा: २१,६६६

$6.00000

18072ACU

18072ACU

Aven

TWEEZER POINT ULTRA FINE 7 4.53"

स्टक मा: ३,१९९

$37.50417

18862

18862

Aven

BLUTEK TWEEZERS 5-SS

स्टक मा: ९,५९८

$11.46000

18436

18436

Aven

TWEEZER 5.12"

स्टक मा: २०,५०४

$6.34000

18046-CS

18046-CS

Aven

TWEEZER POINTED SHARP 2 4.75"

स्टक मा: २१,२४१

$6.12000

18762

18762

Aven

TWEEZER POINT ULT FINE 5CF 5.12"

स्टक मा: २,९३९

$40.83000

18013USA

18013USA

Aven

TWEEZER PNT FINE STRONG AA 5.12"

स्टक मा: २०,८३३

$6.24000

18486

18486

Aven

TWEEZER BLUNT 3.15"

स्टक मा: ३८,१५५

$3.14500

18037USA

18037USA

Aven

TWEEZER FLAT STRONG OOD 4.72"

स्टक मा: १९,३१०

$7.25000

18043TT

18043TT

Aven

TWEEZER POINT FINE STRONG 4.72"

स्टक मा: ३,८५१

$31.16000

18423

18423

Aven

TWEEZER POINTED 4.53"

स्टक मा: २४,७९३

$4.84000

18072TT

18072TT

Aven

TWEEZER POINTED 7 4.53"

स्टक मा: ३,८५१

$31.16000

18481

18481

Aven

TWEEZER POINTED 4.33"

स्टक मा: २७,९०६

$4.30000

18067-CS

18067-CS

Aven

TWEEZER POINTED FINE 6 4.25"

स्टक मा: १९,६३५

$7.13000

18032-ER

18032-ER

Aven

TWEEZER POINTED STRONG OO 4.72"

स्टक मा: ६,१३८

$17.92000

18062TT

18062TT

Aven

TWEEZER POINTED 5 4.33"

स्टक मा: ३,८५१

$31.16000

18049TT

18049TT

Aven

TWEEZER FLAT 2A 4.72"

स्टक मा: ३,८५१

$31.16000

Top